shqiptarortodoks.com - albanianorthodox.com
Fan S. Noli Kisha shqiptare Bibla shqip Albanologji Foti Cici

Shërbes' e Javës së Madhe
Fan S. Noli, Boston (1908)

Libri i plotë

SHËRBES' E JAVËS SË MADHE në pdf [gra] (9.2 MB)


Libri i ndarë në kapituj

PASTHENJÉ (0.1 MB)
É HEN' É MADHÉ (0.9 MB)
É MART' É MADHÉ (0.3 MB)
É MERKUR É MADHÉ (0.4 MB)
É EGNT' É MADHÉ É SHÉNGTE MBREMANÉ (1.8 MB)
É SHTUN' É MADHÉ É SHÉNGTE (1.0 MB)
É DJÉL' É SHÉNGTE É PASHKEVÉ TE MEDHA (0.5 MB)
MBREMESORÉ É MADHÉ (0.2 MB)