shqiptarortodoks.com - albanianorthodox.com
Fan S. Noli Kisha shqiptare Bibla shqip Albanologji Foti Cici

Dhjata e Re në versionin gegërisht
mp3
* Lexon Bekim Lumi*
Mateu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Marku
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Lluka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Gjoni
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Veprat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Romakëve
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Korintasve
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2 Korintasve
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Galatasve
1 2 3 4 5 6
Efesianëve
1 2 3 4 5 6
Filipianëve
1 2 3 4
Kolosianëve
1 2 3 4
1 Selanikasve
1 2 3 4 5
2 Selanikasve
1 2 3
1 Timoteut
1 2 3 4 5 6
2 Timoteut
1 2 3 4
Titit
1 2 3
Filemonit
1
Hebrenjte
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jakobi
1 2 3 4 5
1 Pjetri
1 2 3 4 5
2 Pjetri
1 2 3
1 Gjoni
1 2 3 4 5
2 Gjoni
1
3 Gjoni
1
Juda
1
Zbulesa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Top