KORRIK1. - Shen-Anargjendet dhé çudibêresit Kosma dhé Damian.
2. - Rob' é Çemuar é Shen-Marise ne Vlahérne.
3. - Yakinth deshmori; Anatoli, kryépéshkop' i Kostantinopojes.
4. - Andréa i Krétes, Jérosolymiti.
5. - Athanas' i Athonit, Lampadoj çudibêresi, oshenare.
6. - Sisoj' i Math, oshenar.
7. - Thomaj i Malèse. Deshmorja é Madhé Kyriakè.
8. - Deshmor' i Math Prokop.
9. - Pankrat' hiérodeshmori, péshkop' i Tauroménise ne Sicilì.
10. - 45 Deshmoret te Nikopojes n' Arménî.
11. - Eufémia Deshmor' é Madhé.
12. - Prokli dhé Hilarioni, deshmore.
13. - Mblédhja é Kryé-êngjellit Gabriél. Stéfan Sabbaïti oshenar.


E DIÉL' E SHENT-ATERVÉqe u-mblodhe ne 6 Synodét Ekuméniké. (Qe préj 13-19 Korrik.)
(Shih per kendimé, té Viéshta II.)

14. - Apostulli Akyla, Joséf' i Sélénikut.
15. - Kéryk dhé Julita, Deshmore.
16. - Athénogén hiérodeshmori.
17. - Marina Deshmor' é madhé.
18. - Emiliana deshmoré.
19. - Marina, é-motr' é Basilit te Math. Diu oshenari.
20. - Profét' i lavderuar Elia Thésbiti.


PERLESHORÉ. - TINGELL IV.Engjelli mé trup, stoli' é Profétevé, Pareréndesi dyte i ardhjés se Krishtit, qe i dergoj se-larti hirin Elishéut, dbon semundjéra dhé spastron léproshe; perandaj dhé atyrévé qe é ndéronje u buron shrimé.

21. - Syméon dhé Joan, oshenare.
22. - Maria Madaléna myrrepruresja dhé isapostullé.


PERLESHORÉ. - TINGELL II.Krishtit qe lindi per nè préj Virgjeréshes, ô Marî Madalén' é ndéruar, i véjé pas, dyké ruajtur porosite dhé ligjat é tij; perandaj sot dyké krémtuar kujtimin tênt te shénte, marrim mé lutjét é tua zgjidhjé mekatésh.

23. - Foka hiérodeshmori. Proféti Jézékiél.
24. - Krishtina Deshmor' é Madhé.
25. - Fjétja é Shen-Annes, nênes se Shen-Marise.
26. - Shen é Prémtja oshenaré dhé deshmoré. Hermolà Hérmipp dhé Hermokrat, hiérodeshmore.


Perleshoré é se Shéntes.

TINGELL I.Dyké u-perpiékur pas émerit tênt, trashegové per banim bésen qe kishé, ô é Prémté athloforé; perandaj perdérth sherimé dhé nermjéton per shpirtét tona.

27. - Shen Pantélimoni, Deshmor' i Math dhé Sherimtar.


PERLESHORÉ. - TINGELL III.Athlofor dhé sherimtar Shen-Pantélimon, nermjétô tè Pérendia meshireploté qe t' u-fale shpirtévé tona perdellimin é math.

28. - Prohor, Nikanor, Simon dhé Parména, Apostuj dhé Diaker.
29. - Kallinik Deshmori. Théodota deshmorja.
30. - Sila, Siluan, Kréscént, Epainét dhé Andronik préj 70 Apostujvé.
31. - Eukocim' i Dréjte.