TINGELL TERTHOR IITE SHTUNE MBREMAVargezimé NgialljésoréDyké patur mundjén kunder Férrit, ô Krisht, u-ngjité me Kryq, qe te ngjallsh bashke me vête atà qe rrinin n'érresire te vdékjés. O Shpetimtar i têrefuqishim, i liri ner te vdékurit, qe buron jeté préj drites se vête, meshirô-na.

Sot Krishti, dyké shkélur vdékjén, sikunder tha, u-ngjall dhé i fali Botes ngazellimin qe te thomi te gjithe keshtu, dyké thirrur hymne: Burim' i jetés, drit’ é paaferuar, Shpetimtar i têrefuqishim, meshirô-na.

Nga ty, ô Zot, qe je me têre Kriésen, kû do t’ikim né mekataret? Ne qiéll? Ti rri atjé vête. Ne Férr? Atjé shkélé vdékjén. Ner théllesirat é détit? Atjé eshte dora joté, ô Zot. Té ty pra perikim, ty te biém ner kêmbe é te lutémi: Ti, qe u-ngjallé se vdékuresh, meshirô-na.

Vargezimé LindjésoréMe Kryqin tent, ô Krisht, mburrémi dhé Ngjalljén tende hymnojme dhé lavderojme. Se ti je Pérendia jone; véç téjé nuke njohim tjater.

Dyké békuar Zotin pergjithenje, hymnojme Ngalljén é tij. Se duroj Kryq dhé humbi vdékjén me vdékjé.

Lavdi fuqise s'até, ô Zot, se abolité atê qe kish pushtétin é vdékjés; na perserité me anen é Kryqit tênt, dhé na dhurové jeté dhé paprishjé.

Varrimi yt, ô Zot, dermoj é çau vargojt’ é Férrit; Ngjallja préj se vdékurésh ndriti boten. O Zot, lavdi me ty.

Lavdi é Tani. Hyjlindesoré - Cili do mos te lumeroje, ô Hyjlindesé Virgjeréshe? Cili do mos perhymnoje lindjén tende te kulluar? Se Biri yt i vétemlindur, qe shkelqéu préj Atit pa-mot, gjith' ay lindi préj téjé se Qashteres, i misheruar pa trégim, dyké qêne préj natyré Pérendi dhé dyké u-bêre per né njéri préj natyré, i pandare me dysi vétash, po i njohur me dysi vétash paperziére. Atî lut-i'u, ô Zonj' é lumur, te meshirohén shpirtét tona.

PasvargjéNgjalljén tende, ô Krisht Shpetimtar, Engjejte hymnojne ner qiéjte; vléresô-na dhé né permi dhé te te lavderojme me zemer te paqmé.

Dyké thyér dyér te qiperta dhé dyké dermuar llozét é Férrit, si Pérendi é têrefuqishmé, ngjallé gjindjén é rêne te njéresvé. Perandaj dhé né, dyké hymnuar, therrésim: O Zot, qe u-ngjallé se vdékuresh, lavdi me ty.

Krishti, dyké dashur te na ngrére nga renia é viéter, mberthéhét me Kryq dhé vihét ne varr; te cilin Grate Myrrepruresé é kerkonin me lot dhé, dyké vajtuar, thoshin: Mjére né, ô Shpetimtar i te gjithevé! Si dénjové te banosh ne varr? Dhé, passi déshé te banosh, si u-vodhé? Ku gjétke u-vendosé? Dhé cili vent fshéhu trupin tênt jéteprures? Po, ô Zot, siç u-zotové, fanésu té né dhé pushô-na vajtimin me lot. Dhé, tek vajtonin, nje Engjell u thirri : Pushoni vajtimin, u thoni Apostujvé qe u-ngjall Zoti, dhé i dhuroj Botes ndjése dhé perdellimin é math.

Passi u-kryqesové, ô Krisht, siç déshé, dhé passi plaçkové vdékjen me varrimin tênt, u-ngjallé i triditeshme me laft si Pérendi, dhé i dhurové Botes jeté te pambaruar dhé perdellimin é math.

Lavdi é Tani. Hyjlîndesoré - Zoti Krisht, Bêresi dhé çperblénjesi im, ô é Gjitheqashter, si lindi préj téjé i véshur si une, çliroj Adamin préj mallkimit te pare. Perandaj, ô é Gjitheqashter, te therrésim pa pushuar, si Nêné Pérendié dhé Virgjeréshé me te vertéte, pershendoshjén é Engjellit: Gezohu, ô Zonje, mprojtjé dhé hié dhé shpetim i shpirtévé tona.

PerleshoréFuqira Engjelloré ardhe mi varrin tênt, dhé atà qe ruanin u-bêne si te vdékur; dhé qendronté Maria me varr, dyké kerkuar Trupin tênt te pacinuar. E plaçkové Férrin pa u-ngare préj tij; é poqé Virgjeréshen, dyké dhuruar jeté. O Zot, qe u-ngjallé se vdékuresh, lavdi me ty.

HyjlindesoréTi, qe quajté Mêmen tende te békuar, ardhe té Pesirni me vullnétin tênt, dhé shkelqévé me Kryq, dyké dashur te kerkosh Adamin dhé dyké u thêne Engjejvé: Pergezomeni, se u-gjét drakma é humbur. Ti, qe i urdherové te gjitha urtesisht, lavdi me ty.

TE DIELE NE MENGJESNdenjesoréKur qé i hapur varri dhé Férri vajtonte. Maria u therristé Apostujvé qe ishin fshéhur: Dilni, ô punetore te vréshtes, leçitni fialen é Ngjalljés. U-ngjall Zoti, qe i fal Botes perdellimin é math.

Lavdi - Zot, Maria Magdaléna rrinté prane varrit tênt dhé qanté, dyké thirrur, dhé, dyké te pandéhur per kopshtar, thoshté: Ku é vuré jéten é améshuar? Ku é fshéhé atê qe rri mi fron Qérubik? Se atà qe é ruanin u-bêne si te vdékur nga frika. A me jépni t’im Zot, a therrisni me mua: Ti, qe ishé ner te vdékurit dhé te vdékurit i ngjallé, lavdi me ty.

Tani. Hyjlindesoré - Gjédéoni paretrégon zênién dhé Davidi shpiégon lindjén tende, ô Hyjlindesé é qashter dhé é Gjithepanjolleshmé; se zbriti si shi mi bar Fiala té gjiri yt; dhé lulezové pa mbiélljé, ô Dhé i shénjte, shpetimin é Botes, Krishtin Pérendine tone, ô Hirploté.

Jeta dérgjéj ne varr, dhé nje shile ishté me gurin; dhé ushtaret é ruanin Krishtin si nje mbrét qe flè dhé, si goditi armiqt' é tij i padukur, u-ngjall Zoti.

Lavdi - Jonaj paretrégon varrin tênt dhé Siméoni shpiégon Ngjalljén é hyjeshmé, ô Zot i pavdékur; se zbrité si i vdékur ne varr, ti qe zgjidhé dyért' é Férrit; dhé u-ngjallé pa prishjé si Zot, per shpetim te Botes, ô Krisht Pérendia jone, dhé ndriçové atà qe ishin n' érresire.

Tani. Hyjlindesoré - Hyjlindesé Virgjeréshe, lut-i'u Birit tênt, qe u-mberthyé me Kryq vullnétarisht dhé u-ngjall se vdékuresh, Krishtit Pérendise s'one, qe te shpetohén shpirtét tona.

DegjimSi dermové dyért' é Férrit me vdékjén tende vullnétaré dhé jétebéresé si Pérendi, ô Krisht, na çélé Parajsen é vjéter. Dhé, si u-ngjallé se vdékuresh, shpetové jéten tone nga prishja.

ShkallésaAntifon I - Ne qiéll ngré syt’ é mi té ty, ô Fiale; kij meshire per mua, qe te rroj té ty.

Meshirô-na né te poshtuarit, dyké na trajtuar si éne te tua te perdorueshmé, ô Fiale.

Lavdi é Tani - Shpirti Shénjt eshte shkaku gjitheshpetonjes; po t’i fryje ky nonjejt pas vléres, mé nje hère é ngré persiper gjêravé te dhéut, é fléteson, é shton, é vendos lart.

Antifon II - Te mos qé Zoti me né, asnje do mos muntté t’i bênté balle armikut ne lufte; se mundesit lartesohén préj tij.

Shpirti im mos u-zênte ner dhêmbet é tyré si spurdhiak, ô Fiale; mjéri une! Si kam per te shpetuar préj armiqvé, dyké qêne mik i mekatit?

Lavdî é Tani - Té Shpirti Shénjt eshte per te gjithe hyjesim, miredashjé, urtesi, paqe dhé békim; se eshte njevéperonjes aqe sa Ati dhé Fiala.

Antifon III - Atà qe kane bésim me Zotin jane te tmérruar per armiqte dhé te çudiçim per te gjithe; se shikojne lart.

Te dréjtet, dyké te patur ndihmes, nuke zgjatin duart’ é tyré ner paligjesira, ô Shpetimtar.

Lavdî é Tani - Shpirti Shénjt ka potére mi te gjitha; é adhurojne ushterit' é sipermé me ç'dô fryme perposh.

ParevarkO Zot, ngrér dynastine tende, dhé éja te na shpetosh.

Vark - Vir ré, ti qe ruan Israélin.

ShkurtoréKrishti, Pérendia jétedhênesé, si i ngjalli te gjithe te vdékurit nga gropat é érreta me pellêmben é tij jétekrionjesé, i fali Ngjalljén brumes njérezoré; se ay eshte Shpetimtar' i te gjithevé, Ngjallja dhé Jeta, dhé Pérendi' é gjithesise.

ShpiaKryqin dhé Varrimin tént, ô Jétedhênes, perhymnojme né bésniket dhé adhurojme; se lidhé Férrin, ô i Pavdékur, si Pérendi é têrefuqishmé, dhé bashkengjallé te vdékurit, dhé dermové dyért’ é Férrit, dhé rrezové shtétin é vdékjés si Pérendi. Perandaj né dhélindurit te lavderojme me mall ty, qe u-ngjallé dhé rrezové shtétin é armikut pérnikosh, dhé ngjallé gjith' atà qe bésuan me ty, dhé çperblévé Boten nga shigjétat é gjarperit, dhé na çperblévé nga rréjtja é armikut, si i vétem i forte. Perandaj perhymnojme piozerisht Ngjalljén tende, me te cilen na shpetové, si Pérendi é gjithesise.

LAVDERIMÊVargezimé NgjalljésoréKryqi yt, ô Zot, eshte jeté dhé Ngjalljé per popullin tênt; dhé, dyké patur bésim mi te, hymnojme ty, Pérendine tone, qe u-ngjallé. Meshirô-na.

Varrirni yt, ô Zot, i çéli Parajsen gjindjés se njéresvé; dhé, si u-çperbléme préj prishjés, hymnojme ty, Pérendine tone, qe u-ngjallé. Meshirô-na.

Bashke me Atin é me Shpirtin lé te perhymnojme Krishtin qe u-ngjall se vdékuresh, é lé t’i therrésim Ti je jeta dhé ngjallja per né. Meshirô-na.

U-ngjallé i triditeshme préj varrit, ô Krisht, sikunder eshte shkruar, dyké ngritur bashke dhé Stergjyshin tone. Perandaj te lavderon gjindja é njéresvé dhé perhymnon ngjalljén tende.

Vargezimé LindjésoréO Zot, i math é i çudiçim eshte myshtéri i Ngjalljés s'até; se dollé préj varrit si dhênder préj nuserorés, dyké zgjidhur vdékjén me vdékjé, qe te çlirosh Adamin; perandaj Engjejte vallézojne ner qiéjte dhé njérezit mi dhé lavderojne zemerdhempsherine qe rrefévé per né, ô Njéridashes.

O Judéj te paligjet, ku jane shilat dhé argjêndét qe u dhate ushtarevé? Nuk u-voth thésari, po u-ngjall si i forte; dhé ju u-turperuat, dyké mohuar Krishtin, Zotin é lavdise, qe pesoj dhé u-varros dhé u-ngjall se vdékuresh. Atî lé t’i falémi.

Kur é shiluat varrin dhé derguat ruajtes dhé vute shénja, qysh ju'a vuadhe, ô Judéj? Se, dyké qêne dyérte te mbyllura, Mbréti shkoj. A silléni si te vdékur, a adhurojéni si Pérendi, dyké kenduar me né: Lavdi, ô Zot, Kryqit tênt dhé Ngjalljés s'até.

Grate Myrrepruresé zune varrin tênt jéteprites, ô Zot; dhé, dyké mbajtur myrra, kerkonin te mirosnin Trupin tênt te pacinuar; po gjétne nje Engjell driteprures qe rrinté mi gur, i cili u foli dyké thêne: Si lotoni per até qe i buroj Botes jéten nga brinja? Si kerkoni si njéri ne varr te Pavdékurin? Po réntni me mire dhé u lajmeroni Dishépujvé te tij gazin é perboteshme te Ngjalljés se tij se lavderuar; me te cilen ndriçô-na dhé né, ô Shpetimtar, é dhurô-na ndjése dhé perdellimin é math.