PESËDHJETORE E VOGËL

E KTHYER NGA GËRQISHTJA
PREJ PRIFTIT ORTHODOKS F. S. NOLI

BOSTON, MASS.1914


T'IM-ÉTI,

QE ME RRITI É ME MESOJ,

DHÉ QE VDIQ I LENDUAR,

SE ME PA PRIFT,

I DÉDIKOJ KETÉ LIBRE,

DYKÉ I LYPUR NDJÉSE.KTHÉNJESIPARETHÉNIE


Po u jap Shqipetarevé orthodokse tri libra kishetaré ketê mot: Triodin, Pésedhjétorén, dhé Lutjésorén. E para u-shtyp me harxhét é nje guvérné miké, dy te tiérat me ndihma te Shqipetarevé. Po jap ne funt te ketyré libravé listen é ndihmetarevé. Nuke duhét harruar qe, per te shtypur ketô libra, bêra dy udhetimé te kushtushmé, héren é pare nga Boston-i ne Odése, Bukurésht, Braille, Konstance, Sofjé, Paris, dhé s'andéjmi prape ne Boston, héren é dyte nga Triéshti ne Bukurésht dhé s'andéjmi prape ne Triésht. Ketô udhetimé me kushtuan me téper se 3500 frénga. Me parate qe me mbétne, pagova harxhét é shtypit per Pésedhjétorén dhé Lutjésorén.


F. S. NOLI, 1 shkurt 1914


* * *
LENDA É LIBRES

Pashka e Madhe

E Diela e Shen Thomajt

E Diela e Myrreprurseve

E Diela e Ulokut

E Diela e Samaritanes

E Diela e te Verberit

Shestja

E Diela e Shen Aterve

Rushajet

Lista e Ndihmetareve